Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech Konsern

Note 9
Resultat per aksje
(Alle tall i NOK 1.000)
   
     
Resultat per aksje er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer med et veid gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer gjennom året.
     
Selskapet har ingen potensielle aksjer som kan medføre utvanning.
     
 
2017
2016
Årsresultat som er tilordnet selskapets aksjonærer
-15 418
-25 575
Veid gjennomsnitt antall aksjer (i tusen)
22 512
22 629
Resultat per aksje (NOK)
-0,68
-1,13
     
Resultat etter skatt ikke videreført virksomhet
-329
35 962
Resultat per aksje for ikke videreført virksomhet (NOK)
-0,01
1,59
     
(antall aksjer i tusen)
2017
2016
Utstedte ordinære aksjer per 31. desember
22 876
22 876
Effekt av egne aksjer
-285
-394
Sum
22 592
22 482
Veid gjennomsnitt antall ordinære aksjer
22 512
22 629