Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech Konsern

Note 8
Skatt
         
(Alle tall i NOK 1.000)
       
                 
Skattekostnad
2017
2016
Betalbar skatt*)
230
1 062
For mye/lite avsatt tidligere år
183
-65
Endring utsatt skattefordel
-538
23
Endring utsatt skatt
-276
-377
Skattekostnad
-402
644
Effektiv skattesats i %
3 %
-1 %
                 
*) Betalbar skatt i balansen
-631
-2 376
                 
Avstemming av effektiv skattesats mot skattesats i Norge
Skattekostnaden avviker fra det beløp som hadde fremkommet dersom nominell skattesats hadde vært benyttet. Differansen mellom nominell skattesats og effektiv skattesats er spesifisert nedenfor. De vesentligste komponentene er spesifisert.
                 
             
2017
2016
Skattekostnad beregnet til skattesats 24%/25% (skattesats i Norge)
 
-3 640
-15 138
Virksomhet med annen skattesats enn 24%/25%
 
138
458
Skattelovsendring - effekt endring skattesats
 
1 901
1 800
Ikke fradragsberettige kostnader
 
893
13 631
Omregningsdifferanser
 
305
-107
Skattekostnad
 
-402
644
                 
Ordinær selskapsskatt for selskaper hjemmehørende i Norge er 24% i 2017, men er besluttet redusert til 23% fra og med inntektsåret 2018. I 2017 er netto skattefordel i Norge redusert med 1,9 mill. kroner som følge av lavere selskapsskatt fra og med 2018. Konsernet har virksomheter i Sverige (22%) og Finland (20%) som har lavere skattesatser enn 24%.
                 
Utsatt skatt og utsatt skattefordel presentert i balansen
                 
             
Balanse
Utsatt skattefordel
2017
2016
Anleggsmidler
6 094
6 352
Omløpsmidler
398
-204
Avsetninger
1 256
1 464
Gevinst og tapskonto
355
-58
Underskudd til fremføring
38 753
38 764
Balanseført utsatt skattefordel
46 856
46 317
                 
Utsatt skatt
2017
2016
Avsetninger Sverige
-
287
Anleggsmidler Finland
401
390
Balanseført utsatt skatt forpliktelse
401
677
                 
Balanseført utsatt skatt vedrører midlertidige forskjeller i Sverige og industrieiendom i Finland som ikke kan utlignes mot utsatt skattefordel. Konsernet nettofører forpliktelse og eiendel ved utsatt skatt kun dersom konsernet har en legal rett til å utligne disse og kun forpliktelse og eiendel ved utsatt skatt som er innenfor samme skatteregime.
                 
Spesifisering endring utsatt skatt
2017
2016
Per 1. januar, netto eiendeler/forpliktelser
 
45 640
43 790
Innregnet i resultatregnskapet
 
815
353
Innregnet ikke videreført virksomhet
 
-
1 536
Innregnet direkte i egenkapital
 
-
-39
Per 31. desember, netto eiendeler/forpliktelser
 
46 455
45 640
                 
Endring i utsatt skattefordel og utsatt skatteforpliktelse
                 
Utsatt skattefordel
   
Anleggsmidler, FoU/ kundekontrakter
Omløpsmidler
Pensjon
Avsetninger
Gevinst og tapskonto
Underskudd til fremføring
Total
Balanse 31.12.2015
306
2 092
258
803
-76
41 461
44 844
Innregnet i resultatregnskapet
6 046
-2 296
-219
661
18
-4 233
-23
Innregnet resultat ikke videreført virksomhet
-
-
-
-
-
1 536
1 536
Innregnet direkte mot egenkapital
-
-
-39
-
-
-
-39
Balanse 31.12.2016
6 352
-204
0
1 464
-58
38 764
46 317
Innregnet i resultatregnskapet
-258
603
-
-209
413
-11
538
Balanse 31.12.2017
6 094
398
0
1 256
355
38 753
46 856
                 
Utsatt skatteforpliktelse
       
Sikringsreserve i egenkapitalen
Avsetninger Sverige
Anleggsmidler Finland
Total
Balanse 31.12.2015
 
133
466
456
1 054
Innregnet i resultatregnskapet
-133
-179
-65
-377
Balanse 31.12.2016
 
0
287
390
677
Innregnet i resultatregnskapet
-
-287
10
-276
Balanse 31.12.2017
0
0
401
401
                 
Konsernets fremførbare skattemessige underskudd med utløpstidspunkt
2017
2016
Ingen forfallsfrist
-217 669
-204 449
Sum underskudd til fremføring
-217 669
-204 449
                 
Fremførbare skattemessige underskudd fordelt på land
2017
2016
Norge
     
-186 357
-178 383
Sverige
     
-29 378
-26 066
Finland
     
-1 934
-
Sum underskudd til fremføring
     
-217 669
-204 449
                 
18,5 mill. kroner av det fremførbare underskuddet i sverige er ikke balanseført pr 31.12.17 og 31.12.2016.