Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech Konsern

Note 5
Andre driftskostnader og restruktureringskostnader
(Alle tall i NOK 1.000)
             
               
Andre driftskostnader
 
2017
2016
       
Husleie og drift lokaler
 
21 023
19 250
       
Reisekostnader
 
11 216
11 172
       
Bilkostnader
 
3 011
2 729
       
Salgs- og markedsføringskostnader
 
1 087
3 422
       
Konsulenter, rådgivere og andre innleide tjenester *)
9 474
9 938
       
IT kostnader
 
12 134
9 113
       
Utgiftsført inventar
 
2 691
1 530
       
Porto og frakt mv.
 
2 355
2 976
       
Tap på fordringer
 
291
379
       
Andre driftskostnader
 
7 821
7 561
       
Sum andre driftskostnader
 
71 103
68 070
       
               
*) Inkluderer Godtgjørelse til revisor
               
Godtgjørelse til revisor
 
2017
2016
       
Revisjonshonorar
 
1 322
1 281
       
Andre attestasjonstjenester
 
74
-
       
Skatterådgivning
 
21
-
       
Andre ikke-revisjonstjenester
 
-
45
       
Sum ekskl. mva
 
1 417
1 326
       
               
Restruktureringskostnader
 
2017
2016
       
Restruktureringskostnader mv
 
1 877
7 854
       
Totalt
 
1 877
7 854
       
               
Restruktureringskostnader gjelder påløpte kostnader tilknyttet strukturelle og strategiske prosesser samt andre vesentlige kostnader av ikke tilbakevendende karakter.