Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech Konsern

Note 4
Lønn og personalkostnader
       
(Alle tall i NOK 1.000)
2017
2016
 
Lønn
215 829
220 068
 
Aksjebasert avlønning (Aksjespareprogram)
145
-
 
Arbeidsgiveravgift
35 915
35 678
 
Pensjonskostnader
12 476
18 681
 
Andre personalkostnader
6 394
8 305
 
Totale lønnskostnader
270 759
282 732
 
       
Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i perioden
334
363
 
Antall ansatte per 31.12.
325
341
 
       
Goodtechs gjennomførte høsten 2017 et aksjespareprogram der alle ansatte fikk tilbud om å kjøpe Goodtech-aksjer for alternativt 7 500 kr eller 15 000 kr med 20% rabatt. Totalt var det 56 ansatte som tegnet seg i programmet for tilsammen 109 472 aksjer. Tildelingskursen ble fastsatt basert på veid gjennomsnittlig markedskurs siste 5 børsdager før tildelingsdato på kr 6,6447 og en rabatt på 20 %. Rabatten utgjør totalt 145 405 kr og inngår i lønnskostnader.