Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech Konsern

Note 3
Segmentinformasjon
 
(Alle tall i NOK 1.000)
     
           
Driftssegmenter
         
Segmentinformasjon er utarbeidet i samsvar med IFRS 8 og er basert på den rapportering styret bruker når det gjøres vurderinger av prestasjoner,lønnsomhet og ressursallokering.
           
Goodtech har gjennomført organisatoriske og rapporteringsmessige endringer som medfører at strukturen med segment er fjernet med virkning fra 1.1.2017. I tråd med vilkårene for aggregering ihht. IFRS 8 rapporterer Goodtech således ikke på separate segmenter i 2017.
 
2017
   
Driftssegment
Konsernposter
Total
Inntekter fra eksterne kunder
688 677
1
688 678
Totale segmentinntekter
688 677
1
688 678
Varekostnader
-341 964
-4
-341 968
Lønnskostnader
-266 668
-4 091
-270 759
Andre driftskostnader
-66 368
-4 735
-71 103
Restrukturering mv.
-1 877
-
-1 877
Driftsresultat før avskrivninger og nedskrivinger
11 800
-8 830
2 970
Avskrivninger
-9 093
-2 348
-11 440
Driftsresultat
2 707
-11 178
-8 471
Netto finanskostnader
-7 587
892
-6 695
Resultat før skattekostnad
-4 880
-10 285
-15 165
           
Eiendeler
   
430 885
87 853
518 738
Anskaffelse av varige driftsmidler
2 936
1 591
4 527
           
Konsernposter er kostnader som ikke kan relateres til driftssegmentet.
           
Goodtech hadde i 2016 organisert virksomheten i tre rapporteringspliktige segmenter (forretningsområder), basert på type prosjekter, produkter og tjenester som leveres og ulike kundegrupper. Segmentinformasjonen er utarbeidet i samsvar med IFRS 8 og er basert på den rapporteringen styret bruker når det gjøres vurderinger av prestasjoner, lønnsomhet og ressursallokering. Rapporteringspliktige segmenter (forretningsområder) i 2016 var; Projects & Services, Solutions og Environment.
           
2016
   
Driftssegment
Konsernposter
Total
Inntekter fra eksterne kunder
704 203
42
704 244
Totale segmentinntekter
704 203
42
704 244
Varekostnader
-358 459
-2
-358 461
Lønnskostnader
-277 327
-5 405
-282 732
Andre driftskostnader
-55 989
-12 081
-68 070
Restrukturering mv.
-3 974
-3 880
-7 854
Driftsresultat før avskrivninger og nedskrivinger
8 454
-21 327
-12 873
Avskrivninger
-8 905
-1 351
-10 256
Nedskrivninger
-36 029
-
-36 029
Driftsresultat
-36 480
-22 678
-59 158
Netto finanskostnader
241
-1 635
-1 394
Resultat før skattekostnad
-36 240
-24 313
-60 553
           
Eiendeler
500 464
83 914
584 378
Anskaffelse av varige driftsmidler
5 985
4 761
10 746
           
Det ble i 2016 gjort nedskriving av goodwill innen forretningsområdet Solutions og Projects & Services og immaterielle eiendeler innenfor Projects & Services og Environment, jfr. note 11
           
Segmentene rapporteres brutto inkludert salg til øvrige segmenter. Konsernposter i oppstillingen inneholder eliminering av salg mellom segmentene samt konsernaktiviteter i morselskapet Goodtech ASA som ikke er fordelt på segmentene. Transaksjoner og overføringer mellom konsernets segmenter skjer etter ordinære forretningsmessige betingelser, tilsvarende som mot eksterne parter.
           
Eiendeler under Konsernposter består i hovedsak av eiendeler eid av morselskapet og eiendeler relatert til ikke videreført virksomhet.
           
Inntekter per produktgruppe
2017
2016
Varesalg
     
25 625
43 482
Anleggskontrakter
     
422 154
468 065
Tjenester
     
239 257
190 553
Andre inntekter
     
1 642
2 144
Sum inntekter
     
688 678
704 244
           
Informasjon om geografiske områder
2017
2016
Norge
     
437 542
452 212
Sverige
     
214 862
191 729
Finland
     
2 655
2 587
Polen
     
1 511
4 031
USA
     
8
5 471
Japan
     
16 113
24 651
Ungarn
     
1
801
Belgia
     
344
3 228
Tyskland
     
1 009
4 371
Nederland
     
702
2 759
Romania
     
53
993
Chile
     
9 291
7 665
Australia
     
3 657
0
Andre
     
929
3 747
Sum inntekter
     
688 678
704 244
           
Informasjon om geografiske områder er basert på der hvor kunden er hjemmehørende.
           
Anleggsmidler
     
2017
2016
Hjemstat/Norge
     
15 196
15 424
Sverige
     
12 029
13 189
Øvrig
     
18 261
17 954
Sum anleggsmidler
 
45 486
46 567
           
Anleggsmidler består av varige driftsmidler, investering i tilknyttet selskap og andre finansielle anleggsmidler presentert i balanseoppstillingen.