Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech Konsern

Note 28
Hendelser etter balansedagen
               
Det er ikke skjedd vesentlige hendelser etter balansedagen og frem til avleggelse av regnskapet som har påvirket konsernets økonomiske stilling i vesentlig grad, og som burde vært reflektert i det avlagte regnskapet.