Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech Konsern

Note 27
Offentlige tilskudd
       
             
Pågående utviklingsprosjekt vedrørende utvikling av teknologi for effektivisering av produksjon av aluminium (heat pipe) er godkjent som et flerårig FoU-prosjekt i SkatteFunn.
             
Konsernet har i 2017 mottatt 1,2 mill. kroner i tilskudd. I 2016 mottok konsernet 1,0 mill. kroner i tilskudd. Tilskuddet blir i sin helhet ført som en reduksjon av aktiverte kostnader tilknyttet prosjekter.
             
Utviklingsprosjektet er balanseført, jfr note 11.