Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech Konsern

Note 26
Usikre forpliktelser
         
                 
Drift- og prosjektrisiko og usikkerhet
Konsernet mottar fra tid til annen krav som følge av sin ordinære drift. Dette kan være garantikrav og krav på erstatning som følge av skade på mennesker eller eiendom som har oppstått ved bruk av selskapets produkter og løsninger. Ledelsen er ikke kjent med noen pågående saker som vil medføre vesentlige forpliktelser for konsernet.
                 
Konsernet har prosjekter som bygger på langsiktige kontrakter og noen av dem er totalkontrakter til fastpris. Manglende evne til å møte leveringstider eller ytelsesgarantier samt økning i prosjektkostnadene, kan resultere i kostnader som ikke kan dekkes inn og som kan være større enn inntektene fra det aktuelle prosjektet. Der hvor et prosjekt er identifisert som tapsbringende, føres det avsetninger for å dekke fremtidige tap. Regnskapsmessig behandling er basert på tilgjengelig informasjon og anbefalinger. Omstendigheter og informasjon kan endre seg i etterfølgende perioder, og endelig utfall kan derfor bli bedre eller dårligere enn hva vurderingene gjort på tidspunktet for utarbeidelsen av regnskapet tilsa.
                 
Rettslige tvistemål
Goodtechs datterselskap Goodtech Environment AB har stevnet Eidsvoll Kommune i forbindelse med prosjektet «Bårlidalen avløpsanlegg». Eidsvoll Kommune holder tilbake betaling som følge av anførte motkrav. Rettsaken som opprinnelig var berammet til 4. mai 2017 ble utsatt til januar 2018. Partene gjennomførte 22. januar 2018 et rettsmeklingsmøte med formål å oppnå en minnelig løsning, men komme ikke til enighet i saken. Ny dato for hovedforhandlinger vil bli berammet, forventet tidligst i august 2018.
 
Bank- og konserngarantier
Konsernet har stilt sikkerhet ovenfor Nordea og andre bankforbindelser i forbindelse med konsernets driftkreditt- og garantirammer. Se note 19 for nærmere omtale av disse sikkerhetstillelser.