Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech Konsern

Note 24
Transaksjoner med nærstående parter
         
Goodtech ASA er morselskap og har direkte og indirekte eierskap og kontroll i 6 selskaper per 31.12.2017. Disse er presentert i note 18. Transaksjoner mellom konsernselskaper er eliminert i konsolidert konsernregnskap. Konserninterne mellomværender med morselskapet er presentert i note 10 i Goodtech ASA regnskapet.
         
Goodtech foretar i enkelte tilfeller kjøps- og salgstransaksjoner med nærstående parter som en del av normal forretningsdrift. Ingen transaksjoner gjennomført i 2017.
         
Internhandel i konsernet er gjort i henhold til egen avtaler og på armlengdes avstand, og avregning av felleskostnader i Goodtech ASA er fordelt på konsernselskaper i samsvar med fordelingsnøkler, avhengig av de ulike kostnadsartene.
         
Konsernet har ikke identifisert andre transaksjoner med nærstående parter enn transaksjoner nevnt ovenfor. Opplysninger om ledende ansatte er presentert i note 25 i konsernregnskapet.