Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech Konsern

Note 23
Finansiell risiko og finansielle instrumenter
 
(Alle tall i NOK 1.000)
 
                 
Finansiell risiko
               
Goodtech konsernet driver virksomhet i flere europeiske land og er utsatt primært for renterisiko, valutarisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko.
 
                 
Styret har lagt opp til årlig gjennomgang av rutiner for håndtering av risiko. Konsernets ledelse har en løpende vurdering av disse risikoer og fastsetter retningslinjer for hvordan disse håndteres. Ledelsen innenfor hvert forretningsområde har ansvaret for løpende oppfølging av risikoforhold innenfor sitt ansvarsområde.
 
                 
Kapitalforvaltning
               
Styrets mål er å opprettholde en sterk kapitalbase, for å bevare investorers, kreditorers og markedets tillit, og for å utvikle forretningsvirksomheten. Gjennom å sørge for gode forholdstall knyttet til egenkapital og gjeld vil konsernet støtte den virksomhet som drives, og dermed maksimere verdien av konsernets aksjer. Konsernet styrer sin kapitalstruktur og gjør nødvendige endringer basert på en løpende vurdering av de økonomiske forhold virksomheten drives under, og de utsikter man ser på kort og mellomlang sikt.
 
                 
Konsernet følger opp sin kapitalstruktur ved å se på gjeldsgrad, som er definert som netto rentebærende gjeld dividert på egenkapital. I tillegg styres konsernets policy bl.a. av kapitalkrav (covenants krav) knyttet til gjeld til kredittinstitusjoner. Konsernet skal ha en netto rentebærende gjeld/EBITDA på maksimalt 2,5. Se note 19.
 
                 
Ingen selskaper i konsernet er underlagt eksterne kapitalkrav utover covenants krav knyttet til gjeld til kredittinstitusjoner.
 
                 
Kredittrisiko
               
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav. Goodtech har etablert klare retningslinjer og kriterier for vurdering av kredittrisiko. I tillegg er det stor spredning på kundene både med hensyn til antall og størrelse, samt at kundene i hovedsak er etablerte solide selskaper. Konsernet har ingen vesentlig kredittrisiko knyttet til en enkelt motpart eller flere motparter som kan sees på som en gruppe på grunn av likheter i kredittrisikoen. Kunder som ønsker kreditt blir kredittvurdert løpende. Dette reduserer sårbarheten for tap på enkeltkunder, og de senere års drift viser også at det har vært lite tap på fordringer. Det er derfor ikke behov for ytterligere avsetninger utover ordinære avsetninger for tap på krav. Se også note 14 for informasjon om aldersfordeling og tap på fordringer.
 
                 
Konsernet anser sin maksimale risikoeksponering å være regnskapsførte verdier av kundefordringer og andre omløpsmidler.
 
                 
Maks kreditteksponering
 
2017
2016
 
Kontanter og kontantekvivalenter (note 16)
39 340
46 393
 
Kundefordringer (note 14)
125 000
105 465
 
Andre kortsiktige fordringer (note 15)
95 297
169 106
 
                 
Renterisiko
               
Konsernets eksponering for renterisiko er i hovedsak knyttet til finansiering med flytende rente. Overskuddslikviditet er primært plassert i bankinnskudd og lavrisiko pengemarkedsfond. Renteinntekter og rentekostnader innregnet i resultatet påvirkes av renteendringer i markedet.
 
                 
Hovedmålet med styring av finansiell renterisiko er å reduserer den finansielle risikoen, samt å minimere rentekostnaden over tid. Konsernets rentebærende gjeld er inngått med flytende rente. Konsernet har inngått rentebytteavtaler, fast-rente avtale, som sikring mot ett av konsernets langsiktige lån. Viser forøvrig til note 19.
 
                 
Sensitivitetsanalyse med hensyn på renterisiko
 
Endringer i rentenivået på konsernets lån vil ha effekt på rentekostnaden i konsernet. Sensitivitetsanalyse utført reflekterer en endring i rentenivået med 0,5 basispunkter i forhold til rentenivå per 31.12.2017. Dersom alle renter for alle valutaer hadde blitt redusert eller økt 0,5 basispunkter for Goodtech ASA og datterselskapene ville rentekostnaden for konsernet være 0,1 mill. kroner høyere eller lavere per 31.12.2017 (0,1 mill. kroner per 31.12.2016).
 
                 
Likviditetsrisiko
               
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil kunne oppfylle sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Likviditetsstyringen skal sikre at tilgjengelig likviditet er tilstrekkelig til å oppfylle forpliktelser ved forfall.
 
                 
Goodtech konsernets strategi er å ha tilstrekkelig kontanter, kontantekvivalenter eller kredittmuligheter til enhver tid for å kunne finansiere drift og investeringer i samsvar med konsernets strategiplan. Ubenyttede kredittmuligheter er omtalt i note 19. Overskuddslikviditet plasseres hovedsakelig i norske kroner.
 
                 
Konsernet har netto positiv likviditetsbeholdning pr 31.12.2017.
 
                 
Konsernet overvåker likviditetssituasjonen på kort og lang sikt gjennom aktiv overvåking og styring gjennom konsernkonti og i tett dialog med datterselskapene. Konsernet har periodisk oppfølging av likviditet og forfalte fordringer sammen med datterselskapene, og fokus på utvikling i arbeidskapitalen.
 
                 
Følgende tabell viser en oversikt over forfallsstrukturen for konsernets finansielle forpliktelser, basert på nominelle avdrag og estimerte rentebetalinger. Estimerte fremtidige rentebetalinger er basert på forfallsprofil for konsernets finansielle forpliktelser.
 
                 
Forfallsprofil på konsernets finansielle forpliktelser 31.12.2017
< 1 år
1-3 år
3-5 år
Mer enn 5 år
Totalt
 
Rentebærende gjeld
               
Banklån
   
1 888
3 203
2 042
10 938
18 071
 
Oppgjør rentebytteavtale, SWAP
-
-
-
702
702
 
Sum rentebærende gjeld
1 888
3 203
2 042
11 640
18 773
 
                 
Ikke-rentebærende gjeld
         
Leverandørgjeld
   
62 196
-
-
-
62 196
 
Annen kortsiktig gjeld
76 525
-
-
-
76 525
 
Sum ikke-rentebærende gjeld
138 721
-
-
-
138 721
 
Totalt
   
140 609
3 203
2 042
11 640
157 494
 
                 
Fremtidige rentebetalinger
289
519
425
720
1 953
 
Totalt inkludert rentebetalinger
140 898
3 722
2 467
12 360
159 447
 
                 
Forfallsprofil på konsernets finansielle forpliktelser 31.12.2016
< 1 år
1-3 år
3-5 år
Mer enn 5 år
Totalt
 
Rentebærende gjeld
           
Banklån
   
2 091
3 910
2 853
10 101
18 955
 
Oppgjør rentebytteavtale, SWAP
-
-
-
702
702
 
Sum rentebærende gjeld
2 091
3 910
2 853
10 803
19 657
 
                 
Ikke-rentebærende gjeld
           
Leverandørgjeld
57 652
-
-
-
57 652
 
Annen kortsiktig gjeld
161 385
-
-
-
161 385
 
Sum ikke-rentebærende gjeld
219 036
-
-
-
219 036
 
Totalt
   
221 127
3 910
2 853
10 803
238 693
 
                 
Fremtidige rentebetalinger
303
531
397
281
1 511
 
Totalt inkludert rentebetalinger
221 430
4 441
3 250
11 084
240 205
 
                 
Valutarisiko
               
Goodtech er utsatt for valutarisiko, da konsernet opererer i flere land i og utenfor Europa. Kontraktene er primært inngått i lokal valuta (NOK, SEK, EUR og USD). Svingninger i valuta kan medføre endret inntjening i NOK for utenlandske prosjekter. Den vesentligste av risikoen er knyttet til svingninger i SEK, USD og EUR. Imidlertid tilstrebes det at mest mulig av innkjøp og salg i de enkelte prosjekter er i samme valuta, noe som reduserer risikoen knyttet til kurssvingninger.
 
                 
Balanseført verdi av konsernets nettoinvesteringer i utenlandske foretak fluktuerer med endringer i norske kroner sammenlignet med relevante valutaer. Resultat etter skatt for konsernet er også påvirket av endringer i valutakurser, da resultatet fra utenlandske foretak omregnes til norske kroner ved bruk av en vektet gjennomsnittskurs for perioden.
 
                 
Konsernet har i tillegg etablert flervaluta konsernkontosystem som bidrar til å utjevne valutarisikoer. Selskapet har i løpet av året ikke gjort noen vesentlige sikringsforretninger med kredittinstitusjoner når det gjelder valuta.
 
                 
Sensitivitetsanalyse med hensyn på valutarisiko
 
Følgende tabell viser konsernets følsomhet for potensielle endringer i kronekursen, med alle andre forhold holdt konstant. Beregningen legger til grunn like endring mot alle relevante valutaer. Effekten i resultatet kommer av endringer i verdien på pengeposter, og effekten på egenkapitalen kommer fra verdien av netto investeringer i utenlandsk valuta.
 
                 
   
Regnskapsmessig effekt 2017
Regnskapsmessig effekt 2016
 
   
Resultat før skatt
Egenkapital
Resultat før skatt
Egenkapital
 
10% økn/-red NOK/SEK
(+/-) 378
(-/+) 99
 
(+/-) 1 853
(-/+) 402
 
10% økn/-red NOK/EUR
(+/-) 212
(-/+) 4 341
 
(+/-) 718
(-/+) 4 409
 
                 
Fastsettelse av virkelig verdi
 
Under følger en oversikt over bokført og virkelig verdi av konsernets finansielle instrumenter, samt hvordan disse er behandlet i regnskapet. Tabellen viser også på hvilket nivå i verdsettelseshierarkiet de ulike målemetodene for konsernets finansielle instrumenter målt til virkelig verdi vurderes å befinne seg i forhold til hvor objektiv målemetoden er.
 
                 
Det er ikke vesentlig avvik mellom virkelig verdi og bokført verdi. Balanseført verdi av kontanter og kontantekvivalenter og kassekreditt er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av at disse instrumentene har kort forfallstid. Tilsvarende er balanseført verdi av kundefordringer og leverandørgjeld tilnærmet lik virkelig verdi da de inngås til ”normale” betingelser. Gjeld til kredittinstitusjoner er inngått med flytende rente og balanseført verdi er vurdert å være tilnærmet lik virkelig verdi.
 
                 
Kategorier av finansielle instrumenter
 
                 
2017
Note
Verdsettelses-nivå
Utlån og fordringer
Eiendeler tilgjengelig for salg
Eiendeler og gjeld til virkelig verdi over resultat
Eiendeler og gjeld til virkelig verdi ført mot totalresultat
Gjeld målt til amortisert kost
Sum
Eiendeler i balanseoppstillingen
           
Kundefordringer
14
 
125 000
-
-
-
-
125 000
Andre kortsiktige fordringer
18 150
-
-
-
-
18 150
Kontanter og kontantekvivalenter
16
 
39 340
-
-
-
-
39 340
Andre finansielle eiendeler
12
3
-
288
-
-
-
288
Sum
             
182 490
                 
Gjeld i balanseoppstillingen
           
Langsiktig gjeld
               
Lån
19
 
-
-
-
-
16 502
16 502
Langsiktig renteswap
19
2
-
-
-
702
-
702
Sum
             
17 204
                 
Kortsiktig gjeld
           
Lån og kreditter
19
 
-
-
-
-
1 924
19 224
Leverandørgjeld
20
 
-
-
-
-
62 196
62 196
Annen kortsiktig gjeld
20
 
-
-
-
-
76 525
76 525
Sum
             
140 645
                 
Sum finansielle instrumenter
182 490
288
-
702
157 147
340 339
                 
2016
Note
Verdsettelses-nivå
Utlån og fordringer
Eiendeler tilgjengelig for salg
Eiendeler og gjeld til virkelig verdi over resultat
Eiendeler og gjeld til virkelig verdi ført mot totalresultat
Gjeld målt til amortisert kost
Sum
Eiendeler i balanseoppstillingen
           
Kortsiktige fordringer
           
Kundefordringer
14
 
105 465
-
-
-
-
105 465
Andre kortsiktige fordringer
12 839
-
-
-
-
12 839
Kontanter og kontantekvivalenter
16
 
46 393
-
-
-
-
46 393
Sum
             
164 697
                 
Gjeld i balanseoppstillingen
           
Langsiktig gjeld
               
Lån
19
 
-
-
-
-
17 123
17 123
Langsiktig renteswap
19
2
-
-
-
702
-
702
Sum
             
17 825
                 
Kortsiktig gjeld
               
Lån og kreditter
19
 
-
-
-
-
1 832
1 832
Leverandørgjeld
20
 
-
-
-
-
57 652
57 652
Annen kortsiktig gjeld
20
 
-
-
-
-
161 385
161 385
Sum
             
220 868
                 
Sum finansielle instrumenter
164 697
-
-
702
237 991
403 390
                 
Verdsettelseshierarki
Konsernet klassifiserer virkelig verdi målinger ved å bruke et virkelig verdi hierarki som reflekterer signifikansen av den inputen som brukes i utarbeidelsen av målingene. Ingen finansielle eiendeler eller forpliktelser har blitt reklassifisert på en slik måte at verdsettelsesmetode har blitt endret fra amortisert kost til virkelig verdi eller motsatt.
                 
De forskjellige verdsettelsesnivåene har blitt definert som:
Nivå 1: Virkelig verdi måles ved bruk av kvoterte priser fra aktive markeder for identiske finansielle instrumenter.
Nivå 2: Virkelig verdi måles med bruk av annen observerbar input enn den som benyttes på nivå 1, enten direkte (priser) eller indirekte (utledet fra prises).
Nivå 3: Virkelig verdi måles med bruk av input som ikke baseres på observerbare markedsdata (ikke observerbar input).