Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech Konsern

Note 22
Leieavtaler
(Alle tall i NOK 1.000)
         
           
I forbindelse med flyttingen av hovedkontoret i slutten av desember inngikk Goodtech AS en leieavtale med leasingpartner for IT utstyr og kontorinteriør. Leieavtalen er klassifisert som finansiell leasing. Finansielle leieavtaler er innregnet som eiendeler og forpliktelser i balanseoppstillingen. Pr 31.12.2017 hadde konsernet finansielle leieavtaler med en regnskapført verdi på 2,8 mill. kroner.
           
Operasjonelle leieavtaler
Konsernet har operasjonelle leieavtaler tilknyttet maskiner, biler, inventar og bygninger/kontorlokaler.
           
Kostnader knyttet til operasjonelle leieavtaler gir uttrykk for minimumsleie i oppsigelsesperioden.
           
Leiekostnad for videreført virksomhet bestod av følgende;
     
Bygninger/ kontorlokaler
Maskiner/biler/inventar
Sum
Årlig leie ikke balanseførte driftsmidler
13 091
1 928
15 020
Estimert neste års leie
13 518
1 825
15 343
           
Fremtidig minimumsleie knyttet til ikke kansellerbare leieavtaler forfaller som følger:
Innen 1 år
       
14 695
2 til 5 år
       
22 552
Etter 5 år
       
-
Fremtidig minimumsleie
37 247