Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech Konsern

Note 21
Avsetninger
(Alle tall i NOK 1.000)
           
             
Kortsiktige avsetninger
Garanti
Forpliktelse
Tapskontrakter
Sum
 
Balanse 1. januar 2016
3 920
56
175
4 151
 
Virkninger av valutakursendringer
-147
-
-3
-150
 
Avsetninger i løpet av året
3 271
2 874
124
6 268
 
Avsetning reversert i løpet av året
-1 874
-25
-126
-2 025
 
Avsetninger benyttet i løpet av året
-344
-
-
-344
 
Balanse 31. desember 2016
4 827
2 905
170
7 901
 
             
             
Kortsiktige avsetninger
Garantier
Forpliktelse
Tapskontrakter
Sum
 
Balanse 1. januar 2017
4 827
2 905
170
7 901
 
Virkninger av valutakursendringer
149
-
10
158
 
Avsetninger i løpet av året
2 457
-
-
2 457
 
Avsetning reversert i løpet av året
-240
-
-
-240
 
Avsetninger benyttet i løpet av året
-830
-2 905
-120
-3 855
 
Balanse 31. desember 2017
6 362
0
59
6 422
 
             
Garantier
           
Avsetning for garantiarbeider relaterer seg til kostnader ved mulig fremtidig garantiarbeid på produkter og tjenester levert av konsernet. Avsetningen er basert på garantiforpliktelser konsernet har i henhold til inngåtte kontrakter samt historisk erfaring med hyppighet og kostnader ved garantiarbeider. Konsernet gir fra 1 til 5 års garanti på solgte produkter og tjenester.
 
             
Garantiavsetninger inngår i prosjektprognosene og opparbeides gjennom prosjektets levetid i takt med fullføringsgraden. Når prosjektene avsluttes og overleveres kunde, vurderes garantiavsetningen, og innregnes avsetningskonto i balansen.
 
             
Forpliktelser
           
Avsatt for sluttvederlag og restruktureringskostnader mv. i 2016 er i sin helhet benyttet i 2017.
 
             
Tapskontrakter
           
Forventede tap på kontrakter kostnadsføres når forventede inntekter fra en kontrakt er lavere enn uungåelige kostnader som påløper for å innfri de kontraktsfestede forpliktelsene. Opptjent, ikke utfakturert inntekt balanseført som eiendel nedskrives før avsetning for tap på kontrakter føres i balansen.