Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech Konsern

Note 20
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
             
(Alle tall i NOK 1.000)
2017
2016
       
Leverandørgjeld
62 196
57 652
       
Skyldig offentlige avgifter
29 661
22 006
       
Skyldig feriepenger/lønn
32 964
32 761
       
Fakturert, ikke opptjent produksjon
58 257
29 197
       
Påløpte kostnader
865
6 841
       
Annen kortsiktig gjeld
11 795
98 872
       
Sum
195 739
247 329
       
             
Annen kortsiktig gjeld inkluderer kostnadsførte prosjektutgifter iht løpende avregningsmetode.