Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech Konsern

Note 2
Salg av virksomhet og organisasjonsmessige endringer
(Alle tall i NOK 1.000)
           
             
Virksomheten tilknyttet Promaps ble i begynnelsen av februar 2017 overdratt til Promaps Technology AS, mot et kontantvederlag på kr 190.000, som er benyttet til påfølgende kontantemisjon hos kjøper mot en eierandel på 19 %. Øvrige aksjonærer i Promaps Technology AS har en opsjon på kjøp av aksjene. Promaps-virksomheten er presentert på linjen for ikke videreført virksomhet i resultatregnskapet for 2017 og 2016. Eiendeler og forpliktelser relatert til Promaps-virksomheten er fraregnet i 2017.
             
Resultat fra ikke videreført virksomhet og avviklet virksomhet 2017
           
Promaps
Driftsinntekter
       
-
Varekostnad
       
1
Lønnskostnad
       
173
Andre driftskostnader
       
260
EBITDA
         
-434
Avskrivninger
       
-
Driftsresultat EBIT
       
-434
Netto finansposter
       
-
Resultat før skatt
       
-434
Skattekostnad
       
-104
Resultat etter skatt ikke videreført virksomhet
 
-329
           
Fraregnede eiendeler og gjeld
   
Promaps
Varige driftsmidler
       
20
Immaterielle eiendeler
       
190
Sum Anleggsmidler
       
210
Sum Eiendeler ikke videreført virksomhet
 
210
             
Kontantstrøm fra solgt virksomhet
 
Promaps
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
 
-434
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
 
-
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
 
-
             
Salg av datterselskaper og organisasjonsmessige endringer 2016
Goodtech inngikk 27. januar 2016 avtale om salg av alle aksjene i Goodtech Products AS (GPR) til Addtech Nordic AB, og transaksjonen ble gjennomført 1. februar 2016. Kjøpesummen for samtlige aksjer i Goodtech Products AS ble endelig fastsatt til 26,9 mill. kroner, hensyntatt avtalt justering for netto gjeld og egenkapitalavvik pr overtakelsesdato.
             
Salg av samtlige aksjer i Goodtechs heleide datterselskap Goodtech Environment AS («GEAS») til det kinesiske selskapet Anhui Guozhen Environmental Protection Technology Joint Stock Co. Ltd. («GZEP») ble gjennomført den 29. februar 2016. Ved transaksjonens gjennomføring har Goodtech mottatt 44,4 mill. kroner som kjøpesum samt innfrielse av lån som Goodtech har ytt til GEAS på 17,6 mill. kroner. I tillegg mottok Goodtech 6,1 mill. kroner i utbytte fra GEAS for regnskapsåret 2015.
             
Virksomheten tilknyttet Promaps (PRO) ble i begynnelsen av februar 2017 overdratt til Promaps Technology AS. Virksomheten er klassifisert som "Holdt for salg" i regnskapet for 2016 og presentert på egen linje for ikke-videreført virksomhet i resultatregnskapet.
             
Resultat fra ikke videreført virksomhet og avviklet virksomhet 2016
             
   
Promaps
GEAS
GPR
Tidl. salg og avvikling
Sum
Driftsinntekter
1 165
16 849
6 050
-
24 063
Varekostnad
52
11 036
4 002
-
15 090
Lønnskostnad
1 207
3 586
1 448
-
6 242
Andre Driftskostnader
2 361
1 978
530
-
4 868
EBITDA
-2 456
249
70
0
-2 137
Avskrivninger
810
164
72
-
1 046
Nedskrivninger
2 880
-
-
-
2 880
Driftsresultat EBIT
-6 146
85
-2
0
-6 063
Netto finansposter
-
2
76
-
78
Resultat før skatt
-6 146
87
74
0
-5 985
Skattekostnad
-1 536
22
0
-
-1 514
Resultat etter skatt ikke videreført virksomhet
-4 610
65
74
0
-4 471
Gevinst/tap ved salg
-
33 140
7 859
-568
40 432
Totalt resultat ikke videreført virksomhet
-4 610
33 245
7 933
-641
35 962
             
Eiendeler og gjeld for ikke videreført virksomhet
Spesifiserte eiendeler ikke videreført virksomhet klassifisert som holdt for salg pr 31.12.2016
   
Promaps
     
Sum
Varige driftsmidler
20
     
20
Immaterielle eiendeler
190
     
190
Sum Anleggsmidler
210
     
210
Sum Eiendeler ikke videreført virksomhet
210
     
210
             
Kontantstrøm fra ikke videreført virksomhet og avviklet virksomhet 2016
             
Ikke videreført virksomhet
Promaps
     
Sum
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
-2 456
     
-2 456
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-
     
0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
-
     
0
             
Avviklet virksomhet
   
GEAS
GPR
Tidl. salg og avvikling
Sum
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
249
70
 
319
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-
-
 
0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
-
-
 
0
             
Netto salgssum og innfrielse lån
67 243
27 752
-1 225
93 770
Kontanter solgt
-8 597
-4 105
-
-12 702
Netto kontantstrøm
58 646
23 647
-1 225
81 068