Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech Konsern

Note 19
Lån og kreditter
(Alle tall i NOK 1.000)
       
               
Rentebærende gjeld
           
Balanseført verdi
Langsiktig rentebærende gjeld
Nom. rentesats
Forfall
Valuta
Pålydende i valuta
Selskap 1)
2017
2016
Nordea Bank Finland Abp
Euribor + 1,75%
31.10.2023
EUR
1 480
GEAB
14 561
14 281
Diverse banklån - flytende rente
1,03% - 3,31%
28.02.2031
SEK
3 867
GSMAB
3 865
4 674
Sum langsiktig rentebærende gjeld
 
18 426
18 955
               
Total langsiktig gjeld
   
18 426
18 955
1. års avdrag langsiktig gjeld
   
-1 924
-1 832
Sum langsiktig gjeld ekskl. første års avdrag
 
16 502
17 123
               
Kortsiktig rentebærende gjeld
         
Langsiktig gjeld, forfall < 1 år
     
1 924
1 832
Sum kortsiktig gjeld
   
1 924
1 832
               
Sum rentebærende gjeld
 
18 426
18 955
               
Forfall for rentebærende gjeld ekskl. kassekreditt er som følger:
2017
2016
1 år
         
2 485
2 534
2 år
         
1 695
1 805
3 år
         
1 569
1 587
4 år
         
1 041
1 467
5 år
         
1 041
965
Etter 5 år
         
11 156
11 298
               
Konsernets konsernkontosystem og kontoer med kortsiktige driftskreditter er ikke inkludert i forfallsoversikten.
               
Rentebytteavtaler
Det foreligger avtale om fast rente (renteswap) på deler av det langsiktige lånet (opprinnelig lån EUR 0,9 mill) i Nordea for perioden 31.07.13 til 31.10.23 på 1,91 % inkludert margin.
               
           
Balanseført verdi
 
Rentesats
Forfall
Valuta
Nominelt beløp valuta
Selskap 1)
2017
2016
Renteswap (langsiktig lån pålydende valuta EUR 0,9 mill.)
1,91 %
31.10.2023
EUR
725
GE AB
702
702
Sum virkelig verdi rentebytteavtaler
     
702
702
               
Avstemming mot balanseoppstilling
Virkelig verdi av rentebytteavtalene inngår i regnskapslinjene Lån og Lån og kreditter i balanseoppstillingen.
           
Balanseført verdi
           
2017
2016
Rentebærende gjeld
     
16 502
17 123
Rentebytteavtaler
     
561
702
Sum langsiktig lån i balanseoppstilling
 
17 062
17 825
               
           
Balanseført verdi
           
2017
2016
Rentebærende gjeld
   
1 924
1 832
Sum lån og kreditter i balanseoppstilling
1 924
1 832
               
Avstemming mot kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
           
Kontantstrøm
           
2017
2016
Inngående balanse
   
19 657
55 361
Valutaeffekt inngående balanse i SEK og EUR
   
1 423
-1 521
Betaling av avdrag
   
-1 952
-2 404
Endring rentebytteavtale
   
-142
29
Innbetaling trekk på driftskreditt
   
-
-31 808
Sum langsiktig og kortsiktig lån balanseoppstilling
18 986
19 657
               
Oversikt over benyttede og ubenyttede låne- og garantirammer
               
Driftskreditt
 
Rentesats og provisjon
Total ramme
Ubenyttet ramme
Nordea konsernkredittramme (NOK 20 mill.)
7 dg Nibor + 1,25% Rammeprovisjon 0,125% pr kvartal
20 000
20 000
Nordea Åland driftskredittramme (EUR 3,0 mill.)
1 måneds Euribor +1.1 %. Rammeprovisjon 0,15 % p.a
29 521
169
Westra Wermlands Sparbank (SEK 0,5 mill.)
       
500
500
Sum driftskreditt
         
50 021
20 669
               
Garantirammer
 
Garantiprovisjon 0,85% p.a.
160 000
53 135
               
Goodtech har avtale med Nordea som konsernets hovedbankforbindelse. Avtalen gjelder konserngarantiramme på inntil 160 mill. kroner, konsernkredittramme på inntil 20 mill. kroner, samt driftskredittramme for Goodtechs virksomhet på Åland på inntil 3 mill. Euro. Kreditt- og garantirammene er gjenstand for årlig fornyelse.
               
Følgende finansielle betingelser (covenants) gjelder for engasjementet i Nordea:
- Kvartalsvis "cleandown" på konsernkredittrammen, dvs. at konto må ha positiv saldo minst en gang pr kvartal.
- Netto Rentebærende gjeld /12 mnd rullerende EBITDA < 2,5. Kvartalsvis måling.
               
Sikkerhetsstillelser og garantier
Som sikkerhet for bankengasjementet har Nordea 1. prioritets pant i fast eiendom, kundefordringer, varelager og tilbehør i Goodtech ASA og relevante datterselskaper, i tillegg til kryssmislighetsklausul og Material Adverse change klausul.
               
Bokført verdi av kundefordringer, varelager og fast eiendom pr 31.12.2017 er angitt i note 14, note 13 og note 10.
               
Morselskapet Goodtech ASA har stilt kausjon inntil 2 mill. svenske kroner ovenfor Westra Wermlands Sparebank for diverse banklån i Goodtech Solutions Manufactoring AB.
               
1) Selskapsforkortelser
       
GE AB
Goodtech Environment AB
     
GSM AB
Goodtech Solutions Manufacturing AB
     
GOD ASA
Goodtech ASA