Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech Konsern

Note 18
Konsernselskaper og ikke-kontrollerende eierinteresser
               
De største datterselskapene som inngår i konsolideringen av Goodtech-konsernet fremgår av følgende tabell. Selskaper eiet direkte av Goodtech ASA er uthevet.
               
Selskap
 
Konsernets eierandel
Konsernets stemmeandel
 
Forretnings- kontor
Land
 
Goodtech AS
100,0 %
100,0 %
 
Oslo
Norge
 
Goodtech Recovery Technology AS
100,0 %
100,0 %
 
Oslo
Norge
 
Goodtech Electro AS *)
50,0 %
50,0 %
 
Oslo
Norge
 
Goodtech Solutions AB
100,0 %
100,0 %
 
Karlstad
Sverige
 
  Goodtech Solutions Manufacturing AB
100,0 %
100,0 %
 
Arvika
Sverige
 
Goodtech Environment AB
100,0 %
100,0 %
 
Mariehamn
Åland (Finland)
               
Ingen endringer i konsernets eierandel eller stemmeandel fra tidligere år på konsernets datterselskaper.
               
Selskapene Goodtech Power AS og Goodtech Solutions AS er fusjonert inn i søsterselskapet Goodtech Projects & Services AS med virkning fra 01.01.2017. Det fusjonert selskapet har endret navn til Goodtech AS.
Goodtech Industry Holding AS er fusjonert inn i morselskapet Goodtech ASA med virkning fra 01.01.2017.
 
Alle datterselskapene er konsolidert. Stemmerettighetene følger ordinære aksjer.
Ikke-kontrollerende eierinteresser i Goodtech Electro AS på balansedagen er 1,0 mill. kroner.
Ikke-kontrollerende eierinteresse er vurdert som ikke vesentlig for konsernet. Følgelig er ikke sammendratt finansiell informasjon presentert iht. IFRS 12.