Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech Konsern

Note 17
Aksjekapital, overkurs og innskutt egenkapital
             
             
(Alle tall i NOK 1.000)
 
Aksjekapital
Egne aksjer
Annen innskutt egenkapital
Sum
Per 1. januar 2016
45 752
-252
389 808
435 308
Kjøp/salg egne aksjer
-
-536
-
-536
Per 31. desember 2016
45 752
-788
389 808
434 772
Kjøp/salg egne aksjer
-
219
-
219
Per 31. desember 2017
45 752
-569
389 808
434 991
           
             
Aksjekapital
           
Nominell verdi per aksje er kr 2,00. Alle aksjene har lik stemmerett. Samtlige utstedte aksjer er fullt innbetalt.
             
Generalforsamlingen har gitt fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med inntil 50%. Fullmakten utløper 30. juni 2018. Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller lignende disposisjoner. Fullmakten er per dags dato ikke benyttet.
             
Egne aksjer
           
Goodtech ASA hadde ved årets utgang 284.603 egne aksjer, tilsvarende 1,24 % av selskapet aksjekapital.
             
Generalforsamlingen har gitt fullmakt til styret til på vegne av selskapet til å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil 10 % av aksjekapitalen.
Det høyeste beløp som kan betales per aksje er kr 80, det laveste beløp er pålydende kr 2. Fullmakten er utløper 30. juni 2018. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal brukes til gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte, ved oppkjøp hvor vederlaget skal bestå av aksjer i selskapet, til innløsning av mindre aksjeposter og til andre formål.
             
Det er ikke utbetalt utbytte i 2017 eller 2016.
   
             
20 største aksjonærer per 31. desember 2017
Antall aksjer
% av total
Holmen Industri Invest
 
7 850 288
34,32
Magnus Tvenge
 
1 000 000
4,37
DNB Bank
   
1 000 000
4,37
Nordnet Bank AB (nom.)
 
900 394
3,94
Tine Pensjonskasse
 
674 000
2,95
Åge Westbø AS
 
400 100
1,75
Storhaugen Invest AS
 
400 000
1,75
Ravi Investering AS
 
400 000
1,75
Remis AS
 
400 000
1,75
Mikla Invest AS
 
349 900
1,53
Part Invest AS
 
342 500
1,50
Trollhaug Invest
 
320 000
1,40
Skandinaviska Enskilda Banken
 
300 000
1,31
Goodtech ASA
 
284 603
1,24
Svenska Handelsbanken AB (nom.)
 
270 849
1,18
Avanza Bank AB (nom.)
 
269 686
1,18
Tvenge Torstein Ingvald
 
250 000
1,09
Fram Realinvest AS
 
250 000
1,09
Pershing LLC (nom.)
 
231 901
1,01
Swedbank Clients account (nom.)
 
218 437
0,95
Sum 20 største
 
16 112 658
70,43
Øvrige aksjonærer
 
6 763 488
29,57
Sum
 
22 876 146
100,00
             
Ved utgangen av 2017 hadde Goodtech ASA 1.626 aksjonærer mot 1.722 ved utgangen av 2016.
             
Aksjer eid av styret og ledelsen per 31.12.2017
Antall aksjer
 
Stig Grimsgaard Andersen (Styrets leder) *)
107 201
 
Karl Erik Staubo (Styremedlem) *)
35 000
 
Håvard Kristiansen (Styremedlem, ansattesrepresentant) **)
2 388
 
Rolf Johansson (Styremedlem, ansattesrepresentant)
278
 
Eric Staurset (Konsernsjef)
34 342
 
Synnøve Granli (CFO)
15 651
 
Magne Reierson (Konserndirektør Prosjekt og innkjøp)
10 454
 
Anne Dahl Øiseth (Konserndirektør Salg og marked)
2 257
 
Jørn Jørgensen, CIO
2 257
 
             
*) I tillegg indirekte eierandel i Holmen Industri Invest 1 AS
I tillegg har ledere i enkelte datterselskaper i konsernet mindre aksjeposter.
             
**) Ansattes representant Håvard Kristiansen har sluttet i Goodtech og trådte således nå ut av styret i Goodtech ASA 6. februar 2018.
             
Kursutvikling
           
Ved årets slutt ble aksjene notert til kr 6,53 per aksje, sammenlignet med 7,00 ved årsslutt i 2016.