Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech Konsern

Note 16
Kontanter og kontantekvivalenter
     
(Alle tall i NOK 1.000)
2017
2016
Bankinnskudd
39 340
46 393
Kontanter og kontantekvivalenter i balansen
39 340
46 393
     
Konsernet har etablert konsernkontosystem. Goodtech ASA er i henhold til avtalene konsernkontoinnehaver og øvrige konsernselskaper er underkontoinnehavere eller deltagere. Banken kan avregne trekk og innestående mot hverandre slik at nettoposisjonen representerer mellomværende mellom banken og konsernkontoinnehaver. Se note 19.
     
Inkludert i kontanter og kontantekvivalenter for videreført virksomhet er bundne bankinnskudd (skattetrekksmidler) per 31. desember 2017 på 7,5 mill. kroner (2016: 8,2 mill. kroner).