Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech Konsern

Note 15
Andre kortsiktige fordringer
(Alle tall i NOK 1.000)
     
       
Andre kortsiktige fordringer
 
2017
2016
Forskuddsbetalte kostnader
3 509
6 040
Opptjent ikke fakturert inntekt
76 146
134 641
Andre kortsiktige fordringer
15 642
28 425
Sum andre kortsiktige fordringer
95 297
169 106
       
Konsernet foretar for en stor del tilvirkning etter fastpriskontrakt. Disse anleggskontraktene regnskapsføres i samsvar med løpende avregningsmetode. Fremdrift beregnes som påløpne tilvirkningskostnader i forhold til forventede totale tilvirkningskostnader.
       
Spesifikasjon av løpende avregning prosjekter under utførelse
Pågående prosjekter er akkumulerte driftsinntekter og driftskostnader for alle pågående fastprisprosjekter.
       
Pågående prosjekter per 31.12.
2017
2016
Påløpte inntekter
 
1 071 774
1 017 790
Påløpte kostnader
 
-950 577
-906 515
Innregnet resultat
 
121 197
111 275
       
Prosjekter der opptjent inntekt er høyere enn A-konto fakturert beløp presenteres som fordring i balansen. Prosjekter der opptjent inntekt er lavere enn A-konto fakturert beløp presenteres som gjeld i balansen.
       
Opptjent ikke fakturert produksjon, fastpris prosjekter - fordring
2017
2016
Inntektsført pågående prosjekter
749 848
761 038
Akontofakturerte beløp
676 438
636 134
Opptjent, ikke fakturert inntekt
73 410
124 904
       
Akontofakturert, ikke innbetalt beløp
42 143
43 983
Av dette tilbakeholdt beløp
12 515
10 600
       
Fakturert ikke opptjent produksjon, fastpris prosjekter - gjeld
2017
2016
Inntektsført pågående prosjekter
283 519
256 752
Akontofakturerte beløp
324 236
276 380
Fakturert, ikke opptjent inntekt (ref note 20)
40 717
19 628
       
Akontofakturert, ikke innbetalt beløp
37 369
24 191
Av dette tilbakeholdt beløp
-
-
       
Beste estimat er lagt til grunn for den regnskapsmessige behandlingen per 31.12.
       
Viser til note 21 for avsetninger vedrørende tapskontrakter.