Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech Konsern

Note 14
Kundefordringer
         
(Alle tall i NOK 1.000)
       
             
Kundefordringer
       
2017
2016
Kundefordringer
     
125 745
106 074
Avsetning tap
     
745
609
Kundefordringer netto
     
125 000
105 465
             
Endring avsetning tap
     
136
-14
Konstaterte tap
   
-
59
             
Tap på kundefordringer er klassifisert som andre driftskostnader i resultatregnskapet.
             
 
 
         
Aldersfordelt kundefordringer
Ikke forfalt
0-30 dager
30-60 dager
60-90 dager
over 90 dager
Sum
2017
81 702
24 543
1 285
221
17 249
125 000
 
65 %
20 %
1 %
0 %
14 %
100 %
             
2016
90 672
1 501
0
410
12 882
105 465
 
86 %
1 %
0 %
0 %
12 %
100 %
             
Av utestående fordringer per 31.12.17 er 86,5 mill. kroner innbetalt per 19. februar 2018.
             
Kortsiktige fordringer
   
2017
2016
Kundefordringer netto
   
125 000
105 465
Andre kortsiktige fordringer - ref. note 15
   
95 297
169 106
Sum kortsiktige fordringer
   
220 297
274 571
             
     
2017
2016
2017
2016
Kortsiktige fordringer - bokført verdi per valuta
Beløp i lokal valuta
NOK
NOK
USD
   
71
64
582
554
EUR
   
1 772
2 488
17 440
22 610
SEK
   
68 200
82 937
68 173
78 890
NOK
   
134 102
172 517
134 102
172 517
Sum kundefordringer og andre kortsiktige fordringer
220 297
274 571