Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech Konsern

Note 13
Varelager
         
(Alle tall i NOK 1.000)
 
2017
2016
 
Materialer
5 408
7 288
 
Varer i arbeid
1 135
1 302
 
Ferdigvarer
1 498
425
 
Ukurans
-446
-637
 
Sum netto varelager
7 595
8 377
 
         
Varekostnad totalt i perioden
341 968
358 461
 
Balanseført verdi av varelager stilt som sikkerhet
7 595
8 377
 
         
Varelager inkluderer i hovedsak salgsvarer og materiell som benyttes ved leveranse av varer og tjenester.
Nedskrivning ved ukurans av varelager er kostnadsført som varekostnad.
Balanseført verdi av varelager er stilt som sikkerhet inngår som del av pant mot Nordea. Se note 19.