Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech Konsern

Note 12
Andre finansielle anleggsmidler
(Alle tall i NOK 1.000)
       
         
   
2017
2016
 
Langsiktig rentebærende fordring
739
1 189
 
Andre finansielle investeringer
288
95
 
Sum andre finansielle anleggsmidler
1 028
1 284
 
         
Langsiktig rentebærende fordring gjelder utsatt betaling av salgsvederlag og utlån til nye eiere i forbindelse med overdragelse av Gøteborg virksomheten i Goodtech Solutions AB i 2014. Det er mottatt avdrag og rente på 0,6 mill. kroner i 2017.