Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech Konsern

Note 11
Immaterielle eiendeler
   
(Alle tall i NOK 1.000)
         
 
 
Utviklings-
Kunde-
   
 
 
prosjekt
kontrakter
Goodwill
Sum
Regnskapsåret 2016
         
Balanseført verdi 01.01.16
 
22 054
30
177 666
199 750
Omregningsdifferanser
 
-
-
-2 774
-2 774
Tilgang
 
6 875
-
-
6 875
Reklassifsering til ikke videreført virksomhet
-190
-
-
-190
Avskr. og nedskr. relatert til ikke videreført virks.
-3 690
-
-
-3 690
Nedskrivinger
 
-6 629
-
-29 400
-36 029
Allokerte utviklingskostnader
-321
-
-
-321
Årets avskrivninger
 
-1 628
-30
-
-1 659
Balanseført verdi 31.12.16
16 471
0
145 491
161 962
           
Per 31. desember 2016
       
Anskaffelseskost
 
52 870
47 050
292 752
393 055
Akkumulerte av- og nedskrivninger
-36 399
-47 050
-147 260
-231 093
Balanseført verdi 31.12.16
16 471
0
145 491
161 962
           
Regnskapsåret 2017
         
Balanseført verdi 01.01.17
16 471
0
145 491
161 962
Omregningsdifferanser
 
-
-
402
402
Tilgang
 
-783
-
-
-783
Omklassifisert fra varige driftsmidler
147
-
-
147
Allokerte utviklingskostnader
-25
-
-
-25
Årets avskrivninger
 
-1 677
-
-
-1 677
Balanseført verdi 31.12.17
14 132
0
145 893
160 026
           
Per 31. desember 2017
       
Anskaffelseskost
 
52 233
47 050
293 154
392 820
Akkumulerte av- og nedskrivninger
-38 100
-47 050
-147 260
-232 794
Balanseført verdi 31.12.17
 
14 132
0
145 893
160 026
         
Avskrivnings %
   
16,7% - 25%
 
Økonomisk levetid
   
4 - 6 år
   
Avskrivningsmetode
   
lineær
   
           
Eiendelskategoriene som presenteres i tabellen over er en aggregert sum av ulike eiendelskomponenter som tilhører en bestemt kategori, og avskrivningssatsene representerer intervallet av levetiden som allokeres til komponentene.
           
Utviklingsprosjekt
Balanseførte utviklingskostnader gjelder utviklingsprosjekt i Goodtech Recovery Technology AS og Goodtech AS.
           
Konsernet vurderer løpende utviklingsprosjektene i forhold til marked, substitutter og potensielle kunder, for på den måten vurdere utviklingsprosjektenes gjennvinnbare verdi. Utviklingskostnadene amortiseres over utnyttbar levetid. Levetiden varierer fra eiendel til eiendel, fra 3 år til 10 års levetid. Dersom det er indikatorer på at verdiene av eiendelene ikke lenger er gjenvinnbare, vil det straks bli foretatt verdifallstest for å sjekke om eiendelene fortsatt kan forsvare sine regnskapsførte verdier. Dersom nye estimater konkluderer med at verdiene ikke lenger er gjenvinnbare, foretas nedskrivning av eiendelene til gjenvinnbar verdi, det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi (neddiskontert kontantstrøm).
           
Videre utnyttelse av teknologien knyttet til energigjenvinningsprosjektet i Goodtech Recovery Technology AS (GRT) skjer i tett samarbeid med partnere gjennom lisensavtaler. Goodtech er eier av patentrettighetene rundt produktet. GRT er balanseført basert på antatt realiserbar verdi, med bakgrunn i fortsatt interesse for teknologien i markedet samt inngåtte lisensavtaler. Balanseførte verdier tilknyttet teknologien pr 31.12.2017 er 9,2 mill.kroner. Årets tilgang er nettoført mot tilskudd fra NFR på 1,2 mill. kroner.  
 
Eiendelene i Goodtech AS er utviklet enten gjennom direkte forespørsel fra kunde eller ved identifiserte behov for å møte markedets behov og på den måten posisjonere seg for fremtidige små og store prosjekter. Utviklingskostnadene avskrives ved bruk av både en prosjektallokeringsmetode og en lineær avskrivingsmetode, for å reflekterer forbruk av de fremtidige økonomiske fordelene av utviklede eiendeler. I 2017 er det gjennomført avskrivinger på 1,7 mill. kroner.
           
Det er ikke identifisert nedskrivingsbehov pr 31.12.2017 etter gjennomført verdifalltest.
           
Konsernet har ingen kostnader vedrørende forskning i 2017 og 2016.
           
Goodwill
Goodwill amortiseres ikke løpende. Denne eiendelen testes derfor minst årlig for verdifall. I Goodtech gjøres dette ved årslutt. I tilfellet det foreligger indikasjoner på verdifall gjennomføres verdifalltester hyppigere.
 
Goodwill som har oppstått gjennom oppkjøp av virksomhet er allokert til den enkelte enhet der kontantstrømmene er identifiserbare.
           
Fordeling av Goodwill på kontantgenererende enheter:
2017
2016
Goodtech AS
137 288
137 288
Goodtech Electro AS
302
302
Virksomhet i Norge
137 591
137 591
     
Goodtech Solutions AB
     
8 302
7 901
Virksomhet i Sverige
8 302
7 901
     
Balanseført verdi per 31.12
145 893
145 492
           
Ingen nedskrivingsbehov identifisert etter gjennomført testing av verdifall av goodwill. Goodwill tilknyttet virksomhet I Sverige er økt med 0,4 mill. kroner som følge av endringer i valutakurs.
           
Goodwill er for alle enhetene knyttet til ansatte med spesiell kompetanse og forventede synergier med øvrige konsernselskap.
           
Testing av verdifall av kontantgenererende enheter som omfatter Goodwill
Testing for verdifall for kontantgenererende enheter med vesentlig balanseført verdi på goodwill og immaterielle eiendeler er basert på gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er fastsatt basert på en vurdering av den kontantstrømsgenerende enhetens bruksverdi. Bruksverdien er beregnet basert på en diskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer over en periode på 5 år, inkludert en terminalverdi basert på Gordons vekstformel. Det brukes likviditetsprognoser basert på budsjett godkjent av ledelsen. Kontantstrømmer utover godkjente budsjetter er utledet med utgangspunkt i konsernets langsiktige strategiplaner.
           
Vektet avkastningskrav benyttet i nedskrivningstesten (WACC)
Etter skatt
Før skatt
Goodtech AS
9,6 %
12,1 %
Goodtech Electro AS
9,6 %
12,1 %
Goodtech Solutions AB
9,2 %
11,7 %
           
Vektet avkastningskrav før skatt er benyttet i gjennomført test for verdifall.
           
Diskonteringsrenten som benyttes er risikotilpasset for hver kontantstrømgenererende enhet for å reflektere eiendelens særskilte risiko og skattejustert til før skatt ved bruk av metoder beskrevet i IAS 36.
           
Risikofri rente er fastsatt basert på 10- årige norske og svenske statsobligasjoner og 10-årig swap-rente i Norge og Sverige. Den norske og den svenske risikofrie renten er benyttet i de respektive beregninger av avkastningskrav for å være konsistent med enhetenes valuta i kontantstrømmene. 10-årige statsobligasjoner er beregnet for å estimere egenkapitalavkastningskravet, og 10-årig swap-rente er benyttet for å estimere fremmedkapitalavkastningskravet.
           
Beregning av fremtidig kontantstrøm bygger på en rekke forutsetninger. Dette gjelder blant annet økonomisk og markedsmessige utviklinger. Virksomhetene i konsernet er påvirket av svingninger i markedene og estimater laget i svake markeder kan skille seg betydelig fra estimater laget i sterkere markeder. Dette betyr at det i selskaper i volatile markeder kan være vanskelig å fatte riktige, langsiktige beslutninger når markedet er preget av store kortsiktige svingninger.
 
Ledelsen forventer at markedet for konsernets produkter og tjenester vil øke i de nærmeste årene, og at konsernet vil kunne ta en større markedsandel innenfor nevnte segmenter. Konsernet ser muligheter i et marked i stor endring og som trenger kostnadseffektive løsninger. Det er lagt til grunn stabil omsetningsvekst og moderate forbedringer i EBITDA-marginer i de enkelte enhetene. Det er lagt inn moderate vekstforventninger og inntjeningsøkninger utover budsjettperiode, og forutsetningene som er satt er vurdert å være moderate. Viser forøvrig til sensitivitetsanalyse nedenfor for nærmere omtale av enheter hvor neddiskontert verdi bare er marginalt høyere enn balanseført verdi av anvendt kapital.
           
Nedskriving av goodwill
         
Ved gjennomføring av nedskrivningstest i henhold til IAS 36 pr 31.12.17 er det ikke konstatert verdifallsituasjoner I konsernet.
 
Sensitivitetsanalyse
         
Dersom forutsetningene utvikler seg forskjellig fra det som er forutsatt, kan dette medføre behov for nedskriving av goodwill og immaterielle eiendeler. Nøkkelforutsetninger benyttet i beregningen av gjenvinnbart beløp er diskonteringsrente og utvikling i EBITDA.
           
I forbindelse med nedskrivingstesting av goodwill har konsernet gjennomført sensitivitetsanalyser for hver enkelt kontantstrømgenerende enhet. Den beregnede verdien av den enkelte kontantstrømsgenererende enhet overstiger balanseført verdi med god margin for Goodtech AS og Goodtech Electro AS ved utgangen av 2017.
           
Goodtech Solutions AB er den enheten som er vurdert som mest sårbare for endringer i nøkkelforutsetninger utover rimelig endring.
           
Goodtech Solutions AB
Selskapet leverte et svakere resultat enn forventet i 2017. Årets resultat er påvirket av interne omstillingsproseser og et noe sviktende marked. Det er gjennomført aktiviteter for å redusere kostnader og øke lønnsomheten som legger grunnlag for bedre inntjening i periodene fremover. Økende ordrereserve legger til rette for god aktivitet og bedre lønnsomhet i 2018. Det er i neste 5 års-periode lagt til grunn en forventet omsetningsvekst på 1-2% og en moderat vekst i EBITDA-margin frem til 2022.
           
Sensitivitetsanalysen er utført basert på de forutsetningene som anses å være de mest relevante; diskonteringsrente og EBITDA-margin. Følgende nivåer er kritiske i forhold til mulig nedskrivningsbehov, gitt at alle andre forutsetninger holdes konstant;
           
a) Økning i diskonteringsrente før skatt til over 13,6%
b) EBITDA-margin lavere enn 3,2% i 2018.
           
En diskonteringsrente før skatt til over 13,6% (en økning på 1,9% sammenlignet med brukt diskonteringsrente i nedskrivingstest) eller en EBITDA-margin lavere enn 3,2% i 2018 vil kunne initiere et nedskrivningsbehov. Det er lagt til grunn en vekst i terminalverdien på 1% i kalkuleringen av minimumsnivåene.
           
Nedenfor en summarisk oppstilling over potensiell endringer i verdifall goodwill ved gitte forutsetninger (beløp i MNOK)
           
Goodtech AS (beløp i MNOK)
 
Diskonteringsrente
   
EBITDA margin
11,6 %
12,1 %
12,6 %
   
3,3 %
-16,7
-21,6
-26,7
   
3,8 %
0
0
-6,1
   
4,3 %
0
0
0
   
           
Goodtech Solutions AB (beløp i MNOK)
 
Diskonteringsrente
   
EBITDA margin
11,20%
11,70%
12,20%
   
2,7 %
-4,7
-5,5
-6,3
   
3,2 %
0
0
-1,1
   
3,7 %
0
0
0