Årsrapport 2017 Goodtech

Goodtech Konsern

Note 10
Varige driftsmidler
(Alle tall i NOK 1.000)
         
           
   
Bygninger
Maskiner / Inventar
Leasing inventar
Sum
Per 1. januar 2016
       
Anskaffelseskost
29 425
51 468
-
80 893
Akkumulerte nedskrivninger
-2 873
-
-
-2 873
Akkumulerte avskrivninger
-5 238
-27 271
-
-32 509
Balanseført verdi 01.01.16
21 314
24 197
-
45 511
           
Regnskapsåret 2016
       
Balanseført verdi 01.01.16
21 314
24 197
-
45 511
Omregningsdifferanser
-1 334
-1 020
-
-2 353
Tilgang
-
10 746
-
10 746
Avgang
-
-24
-
-24
Reklassifisert eiendeler ikke videreført virksomhet
 
-
-20
-
-20
Årets avskrivninger
-820
-7 777
-
-8 597
Balanseført verdi 31.12.16
19 160
26 102
-
45 262
           
Per 31. desember 2016
       
Anskaffelseskost
28 092
61 150
-
89 242
Akkumulerte nedskrivninger
-2 873
-
-
-2 873
Akkumulerte avskrivninger
-6 058
-35 048
-
-41 106
Balanseført verdi 31.12.16
19 160
26 102
-
45 262
         
Regnskapsåret 2017
       
Balanseført verdi 01.01.17
19 160
26 102
-
45 262
Omregningsdifferanser
1 427
530
-
1 958
Tilgang
-
4 527
2 803
7 329
Avgang
-
-181
-
-181
Omklassifisert til immaterielle eiendeler
-
-147
-
-147
Årets avskrivninger
-815
-8 948
-
-9 764
Balanseført verdi 31.12.17
19 773
21 883
2 803
44 458
           
Per 31. desember 2017
       
Anskaffelseskost
29 519
65 879
2 803
98 201
Akkumulerte nedskrivninger
-2873
-
-
-2873
Akkumulerte avskrivninger
-6873
-43997
-
-50870
Balanseført verdi 31.12.17
19 773
21 883
2 803
44 458
           
Økonomisk levetid
20-30 år
3-10 år
6 år
 
Avskrivningsmetode
lineært
lineært
lineært
 
           
Eiendelskategoriene som presenteres i tabellen over er en aggregert sum av ulike eiendelskomponenter som tilhører en bestemt kategori, og avskrivningssatsene representerer intervallet av levetiden som allokeres til komponentene.